Regulamin Sklepu Internetowego VenSYS

Definicje | Postanowienia ogólne | Rejestracja | Przedmiot sprzedaży | Ceny produktów | PłatnościRealizacja zamówienia | Dostawa | Prawo do odstąpienia od umowy | Rękojmie i gwarancje | Reklamacje | Ochrona danych osobowych

Sprzedawca

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.vensys.pl prowadzony jest przez firmę:
VenBOX Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Warszawie,  01-175, ul.Młynarska 25

NIP: 5272754425
REGON: 363283360
KRS: 0000592938

E-mail: sales@vensys.pl
Tel: +48 22 188 18 55
Skype: vensys.pl

Definicje

 • Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 • Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  • firmę kurierską;
  • operatora skrytek pocztowych (paczkomat).
 • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • Infolinia Konsumencka - oznacza numer telefonu 22 188-18-55, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedającym.
 • Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą byćświadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 • Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
 • Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 • Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 • Sklep Stacjonarny - oznacza biuro Sprzedającego, w którym Kupujący może odebrać osobiście po uprzednim ustaleniu tego faktu ze Sprzedającym.
 • Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący firmę handlową pod marką VenSYS, VenBOX korzystający z funkcjonalności i zasobów Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Klientów do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 • Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domeniewww.vensys.pl.
 • Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 • Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • Usługa dodatkowa - usługa odpłatna, świadczona na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym, której zakup możliwy jest wyłącznie do urządzenia zakupionego za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
 • Usługodawca - oznacza VenBOX Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-204), ul.Słomińskiego 1, NIP: 5272754425, REGON: 363283360, KRS: 0000592938,
  e-mail: sales@vensys.pl, tel: 22 188 18 55, Skype: vensys.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego. Więcej informacji na temat Sprzedawcy można znaleźć na stronie internetowej Sklepu.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez VenBOX Sp. z o.o. za pośrednictwem sklepu internetowegohttp://www.vensys.pl(zwanym dalej Sklepem).
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Usługodawcy.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym, zwanym dalej Klientem, a Vensys Sp. z o.o., zwanym dalej Sprzedawcą.
 4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 5. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 3 lub Opera 10 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentowi na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c.
 7. Regulamin obowiązuje również Klientów, który dokonali Zamówień lub Rezerwacji korzystając z pośrednictwa BOK. Klienci otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu tak jak Klienci Sklepu Internetowego.
 8. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk
 9. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedający nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny, udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Od tej chwili Klient może dokonywać zakupów na stronie Sklepu.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony. W przypadku korzystania z pośrednictwa BOK umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą nawiązania połączenia telefonicznego/czat Klienta z BOK i zawierana jest na czas nieokreślony
 7. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności).
 8. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.
 9. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.
 10. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie Reklamacje Serwisu Sklepu Internetowego złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż czternaście (14) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że powyższe postanowienie, odnoszące się do wydłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (do 30 dni), nie stosuje się do reklamacji Towarów składanych przez Kupujących będących Konsumentami. Szczegółowe informacje dotyczące składania reklamacji towarów znajdują się w rozdziale „Reklamacje”.

Przedmiot sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie Sklepu.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Ceny w oddziałach VenSYS mogą nieznacznie różnić się od cen prezentowanych na stronie Sklepu.
 3. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

Płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta:

1. W formie przedpłaty - przed wysyłką towaru Klientowi:

 • e-przelewem, który przeprowadzany jest za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay, PayPal, PayU.
 • Zwykły przelew na rachunek bankowy VenBOX Sp. z o.o.:
  • Nr konta w Bank Zachodni WBK SA:57 1090 1030 0000 0001 3225 8773
   Jeżeli preferują Państwo przelew zwykły na konto, w tytule przelewu należy podać nr zamówienia lub symbol przedmiotu oraz e-mail użytkownika. Ułatwi to identyfikację wpłaty. Brak tych informacji może w znacznym stopniu opóźnić przesyłkę.
   PRZYKŁAD: Tytuł przelewu: Zamówienie nr 300000001, PCG03Plus – Kupujący2016@gmail.com

2. W momencie odbioru towaru:

  • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu VenBOX
  • Gotówką do rąk przewoźnika (Za Pobraniem), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika

UWAGA: ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM DLA KONKRETNEGO KLIENTA lub PRODUKTU.

Realizacja zamówienia

 1. Paczki wysyłamy do 24h po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, zleceniu płatności allegro lub wyboru opcji pobraniowej (z wyjątkiem przypadku dostawy na zamówienie).
 2. Zastrzegamy sobie jednak termin wysyłki do 5 dni (w szczególnych okolicznościach).
 3. Przesyłki wysyłamy po wpłaceniu pełnej kwoty (zamówiony produkt + koszt przesyłki).
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem na podany numer telefonu, w celu zbadania poziomu satysfakcji Klienta z przeprowadzonej transakcji w Sklepie Internetowym.

Dostawa

 1. Zamówiony towar jest dostarczany na teren Polski, Europy i całego świata.
 2. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich (UPS, InPost, Poczta Polska).
 3. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi podczas zakupu towaru.
 4. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że paczka była uszkodzona lub otwierana, zalecamy spisanie protokołu szkody z kurierem.
 5. Prosimy o podanie numeru telefonu do kontaktu dla kuriera
 6. Towar jest zawsze starannie zapakowany.
 7. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, co stanowi gwarancję dostawy już następnego dnia.
 8. W przypadku nie odebrania przesyłki przez kupującego, to on ponosi wszystkie wynikające z tego koszty.
 9. KOSZTY WYSYŁKI:
  W kosztach przesyłki zawiera się koszt opakowania towaru oraz 23% podatku VAT. Koszty dostawy podawane są w trakcie zakupu produktu. Kupując więcej przedmiotów, za przesyłkę płacisz tylko raz.
 10. ODBIÓR OSOBISTY:
  Istnieje możliwość obejrzenia towaru i odbioru osobistego w siedzibie naszej firmy po wcześniejszych ustaleniach z nami drogą mailową lub telefonicznie.
 11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Uważasz, że produkt otrzymany przez Ciebie odbiega od opisu na naszej stronie? - Napisz do nas.
 2. Użytkownik ma prawo zwrócić lub wymienić towar zakupiony na naszych aukcjach do 14 dni od daty otrzymania przesyłki bez podania przyczyny (przesłanie oświadczenia), a następnie 14 dni na zwrot towaru do sklepu.
 3. W celu realizacji zwrotu lub wymiany należy pobrać formularz znajdujący się poniżej, starannie wypełnić wszystkie informacje i wysłać go w środku paczki wraz zakupionym wcześniej towarem. Obecność formularza w znacznym stopniu ułatwia i przyśpiesza realizację wymiany/zwrotu. Pozwala również na uniknięcie jakichkolwiek błędów. Brak formularza może w znacznym stopniu opóźnić zwrot/wymianę. Dlatego prosimy o zastosowanie się do naszych zaleceń.
 4. Zwracany lub wymieniany przedmiot musi posiadać wszystko (nienaruszone), oryginalne opakowanie oraz nie nosić śladów użytkowania (w innym wypadku zwrot lub reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie).
 5. W przypadku zwrotu lub wymiany, koszty transportu w obydwie strony pokrywa kupujący.
 6. Przesyłkę należy odesłać na adres firmowy - VenBOX Sp. z o. o. ul. Młynarska 25, 01-175 Warszawa - paczką pocztową lub firmą kurierską w terminie do 3 dni od faktu powiadomienia nas o chęci zwrotu.
 7. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem pocztowym.
 8. Przelewy zwrotne realizujemy zawsze pod koniec tygodnia.
 9. Niektóre sprzedawane przez nas produkty mogą posiadać oznaczenie „TEST” gdyż pochodzą z nadwyżek produkcyjnych, prezentacji lub testów. Nie oznacza to, że towar jest wadliwy. Reklamacje z powodu tego typu roszczeń nie będą uznawane.
 10. Jako producent udzielamy 12 miesięcy gwarancji na zakupione produkty (art. 577 § 4 i 581 Kodeksu cywilnego).
 11. Zwrot lub wymiana towaru możliwa jest w terminie do 14 dni od wysyłki. Według przepisów dotyczących zwrotu towarów w terminie 14 dni nie stosuje się do sprzedaży z licytacją. (Art.27-35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

Rękojmie i gwarancje

 1. Sprzedający dostarcza Produkty bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC (art. 556 k.c.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy kupującym jest konsument.
 5. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, można składać bezpośrednio u Sprzedającego poprzez stronę sklepu lub przesłać na adres: VenBOX Sp. z o. o., ul. Młynarska 25, 01-175 Warszawa. a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
 6. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres VenBOX Sp. z o. o., ul. Młynarska 25, 01-175 Warszawa
 7. Towar dostarczany Sprzedającemu w wykonaniu uprawnień z tytułu Rękojmi lub Gwarancji powinien być wolny od danych, w tym osobowych.

Reklamacje

 1. W sprawach reklamacji/zwrotu proszę nie dzwonić, lecz wysłać maila na adres <reklamacja@vensys.pl>. Odpowiadamy w ciągu 48 godz.
 2. Ubiegać się o zwrot towaru mogą wyłącznie osoby prywatne przed upływem 14 dni od zakupu na podstawie paragonu i wypełnionego formularza zwrotu.
 3. Za nieuzasadnioną reklamację sprzętu koszty zwrotnego transportu ponosi Klient (przesyłka za pobraniem).
 4. Za nieuzasadnioną reklamację koszty testowania sprzętu ponosi Klient (80,00 zł/1h).

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest VenBOX Sp. z o.o. adres: Warszawa 00-204, ul. Słomińskiego 1, zwana dalej „Administratorem”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, telefonicznie (22) 188 18 55 oraz na adres e-mail admin@vensys.pl.
 2. U Administratora nie został powołany został Inspektor Ochrony Danych.
 3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:
  1. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu internetowego www.vensys.pl (zwanym dalej „Sklepem”) w tym dokonywania transakcji;
  2. zakładania i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  3. obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację;
  4. obsługi zgłoszeń, które do na Państwo kierują (np. przez formularz kontaktowy);
  5. kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
   Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
  6. monitorowanie Państwa aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Państwa aktywnością w Sklepie;
  7. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Państwa treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Państwa aktywności w Sklepie;
  8. prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich;
  9. kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  10. wsparcie dla usług kredytowych i ubezpieczenia zakupionego towaru;
  11. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  12. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  13. monitorowanie Państwa aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  14. obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  15. organizacja programów jakościowych (np. Trusted Shops), lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział;
  16. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  17. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
   Jeśli się na to Państwo zgodzą, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
   1. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
   2. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem i/lub pozyskiwania informacji i materiałów, o których mowa powyżej.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 7. Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu oraz systemów komputerowych gromadzących zebrane od Państwa dane jak również podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów wysyłanych do Państwa drogą pocztową lub pocztą kurierską - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  3. podmioty współpracujące przy obsłudze infolinii - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  4. podmioty świadczące usługi płatności on-line - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  5. podmioty współpracujące z Administratorem w ramach programów jakościowych (np. Trusted Shops – program prowadzony przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia, Niemcy) - na mocy stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sklep@vensys.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: VenBOX Sp. z o.o., Warszawa, 00-204, ul. Słomińskiego 1.
 10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

VenSYS - GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Regulamin ważny z dnia 22 marca 2016 roku

Regulamin 2011-2015 rr.

Napisz do nas
Search engine powered by ElasticSuite